Republikeinse kampen alfabetisch

                                                                                                                                    26-12-2011

 

Sommige kampen zijn onder 2 of meer namen bekend; al deze namen zijn in

de linker kolom opgenomen.

 

KAMP

STAD

PROVINCIE

2e Bataljon

Magelang

Midden-Java

7e Bataljon

Magelang

Midden-Java

Adjoeng

Sitoebondo

Oost-Java

Armenkamp

Jogjakarta

Midden-Java

Awoe-awoe

Banjoewangi

Oost-Java

Badhotel

Batoe

Oost-Java

Bandjar

Tjiamis

West-Java

Bandjarsari

Tjiamis

West-Java

Bandoengan

Pakong

Madoera

Bangil

Pasoeroean

Oost-Java

Banjaän

Klaten

Midden-Java

Banjoebiroe 10

Ambarawa

Midden-Java

Bantoel

Jogjakarta

Midden-Java

Barakkenkamp

Gombong

Midden-java

Barongan

Jogjakarta

Midden-Java

Bataän

Djember

Oost-Java

Bendoel

Poerwakarta

West-Java

Bengka

Plaosan

Oost-Java

Benteng

Ambarawa

Midden-Java

Benteng

Jogjakarta

Midden-Java

Benteng

Oengaran

Midden-Java

Bergenbuurt

Malang

Oost-Java

Bergenkamp

Malang

Oost-Java

Bergzicht

Lawang

Oost-Java

Bermi

Probolinggo

Oost-Java

Bintaran

Jogjakarta

Midden-Java

Bodjong

Poerbolinggo

Midden-Java

Boeboetan

Soerabaja

Oost-Java

Boei Lama

Cheribon

West-Java

Boeloe

Semarang

Midden-Java

Boeloe-Gevangenis

Semarang

Midden-Java

Boro(kamp)

Jogjakarta

Midden-Java

Boroh

Jogjakarta

Midden-Java

Borok

Jogjakarta

Midden-Java

Brangkal

Modjokerto

Oost-Java

Brankal

Modjokerto

Oost-Java

Bremi/Kroetjil

Probolinggo

Oost-Java

Broederschool

Poerworedjo

Midden-Java

Broederschool

Soerakarta

Midden-Java

Bronbeek

Bandoeng

West-Java

Brosot

Jogjakarta

Midden-Java

Centrale Gevangenis

Malang

Oost-Java

Cheribon-Hotel

Charibon

West-Java

Chinese School

Pasoeroean

Oost-Java

Darmo-wijk

Soerabaja

Oost-Java

Dawoe

Ngawi

Oost-Java

De Boei

Ambarawa

Midden-Java

De Boei

Buitenzorg

West-Java

De Boei

Djombang

Oost-Java

De Wijk

Malang

Oost-Java

De Wijk

Soerabaja

Oost-Java

Delagasari

Tjikampek

West-Java

Demak Idjo

Jogjakarta

Midden-Java

Depok

Depok

West-Java

Dieng-kamp

Wonosobo

Midden-Java

Dilem

Modjokerto

Oost-Java

Dinojo

Modjokerto

Oost-Java

Djamboe

Banjoewangi

Oost-Java

Djati

Ngandjoek

Oost-Java

Djebres

Soerakarta

Midden-Java

Djepoen

Toeloengagoeng

Oost-Java

Djoen Eng

Salatiga

Midden-Java

Djoernatan

Semarang

Midden-Java

Djoernatan-Gevangenis

Semarang

Midden-Java

Djosènan

Madioen

Oost-Java

Dringgoe

Probolinggo

Oost-Java

‘t Fort

Oengaran

Midden-Java

Fort Willem I

Ambarawa

Midden-Java

Gabroe I

Blitar

Oost-Java

Gabroe II

Blitar

Oost-Java

Galoenggoeng

Tasikmalaja

West-Java

Ganjoeran

Jogjakarta

Midden-Java

Gantiwarno

Klaten

Midden-Java

Garoem (mannen)

Blitar

Oost-Java

Garoem (vrouwen)

Blitar

Oost-Java

Geneng

Ngawi

Oost-Java

Gentengan

Banjoewangi

Oost-Java

Gevangenis

Ambarawa

Midden-Java

Gevangenis

Banjoebiroe

Midden-Java

Gevangenis

Blitar

Oost-Java

Gevangenis

Brebes

Midden-Java

Gevangenis

Buitenzorg

West-Java

Gevangenis

Cheribon

West-Java

Gevangenis

Djombang

Oost-Java

Gevangenis

Indramajoe

West-Java

Gevangenis

Jogjakarta

Midden-Java

Gevangenis

Karanganjar

Midden-Java

Gevangenis

Kediri

Oost-Java

Gevangenis

Kendal

Midden-Java

Gevangenis

Klaten

Midden-Java

Gevangenis

Koeningan

West-Java

Gevangenis

Madioen

Oost-Java

Gevangenis

Magelang

Midden-Java

Gevangenis

Modjokerto

Oost-Java

Gevangenis

Ngandjoek

Oost-Java

Gevangenis

Ngawi

Oost-Java

Gevangenis

Oengaran

Midden-Java

Gevangenis

Pamekasan

Madoera

Gevangenis

Pasoeroean

Oost-Java

Gevangenis

Pekalongan

Midden-Java

Gevangenis

Poerwakarta

West-Java

Gevangenis

Poerworedjo

Midden-Java

Gevangenis

Rangkasbitoeng

West-Java

Gevangenis

Salatiga

Midden-Java

Gevangenis

Serang

West-Java

Gevangenis

Sidoardjo

Oost-Java

Gevangenis

Soebang

West-Java

Gevangenis

Soemenep

Madoera

Gevangenis

Soerakarta

Midden-Java

Gevangenis

Tasikmalaja

West-Java

Gevangenis

Tjiandjoer

West-Java

Gevangenis

Tjitjalengka

West-Java

Gevangenis

Toeloengagoeng

Oost-Java

Gevangenis

Trenggalek

Oost-Java

Gevangenis

Rangkasbitoeng

West-Java

Gilingan

Soerakarta

Midden-Java

Girimojo

Plaosan

Oost-Java

Glenmore

Banjoewangi

Oost-Java

Goebeng

Soerabaja

Oost-Java

Goebeng-wijk

Soerabaja

Oost-Java

Goedang Kampret

Tegal

Midden-Java

Goentoer-kamp

Malang

Oost-Java

Goentoer-wijk

Malang

Oost-Java

Gombong

Gombong

Midden-Java

Gondang Legi

Malang

Oost-Java

Gondang Lipoero

Jogjakarta

Midden-Java

Grote Boei

Malang

Oost-Java

Grote Boei

Pekalongan

Midden-Java

Grote Gevangenis

Pamekasan

Madoera

Grote Gevangenis

Pekalongan

Midden-Java

Grote Gevangenis

Sragen

Midden-Java

Harmonie

Pasoeroean

Oost-Java

HCS

Salatiga

Midden-Java

Hoofdwacht

Magelang

Midden-Java

Hospitaal PMI

Rangkasbitoeng

West-Java

Hotel Berg en Dal

Salatiga

Midden-Java

Hotel Centraal

Semarang

Midden-Java

Hotel Cheribon

Cheribon

West-Java

Hotel Du Pavillon

Semarang

Midden-Java

Hotel Lustoord

Soerakarta

Midden-Java

Hotel Sam Gie

Soerakarta

Midden-Java

Hotel Slamat

Cheribo

West-Java

Hotel Van de Beek

Poerwokerto

Midden-Java

Hotel Van Duijne

Soemenep

Madoera

Hotel-kamp

Cheribon

West-Java

Hotels

Wonosobo

Midden-Java

Huis

Tjikampek

West-Java

Huis Bär

Salatiga

Midden-Java

Huis BB-weg 62

Salatiga

Midden-Java

Huis BB-weg 85

Salatiga

Midden-Java

Huis De Witte

Salatiga

Midden-Java

Huis Don Griot

Salatiga

Midden-Java

Huis Roders

Salatiga

Midden-Java

Huis Van der Spek

Salatiga

Midden-Java

Huis Wattendorff

Probolinggo

Oost-Java

Huize Diana

Poerwakarta

West-Java

Huize Hr Witte

Salatiga

Midden-Java

Indisch Bronbeek

Bandoeng

West-Java

Java Veem

Tasikmalaja

West-Java

Jongensweeshuis

Salatiga

Midden-Java

Kaderschool

Magelang

Midden-Java

Kahoeripan

Tjiamis

West-Java

Kalibenda

Banjoewangi

Oost-Java

Kalibendo

Banjoewangi

Oost-Java

Kalisosok-Gevangenis

Soerabaja

Oost-Java

Kamp Blitar (mannen)

Blitar

Oost-Java

Kamp Blitar (vrouwen)

Blitar

Oost-Java

Kamp De Groot

Wonosobo

Midden-Java

Kampret

Tegal

Midden-Java

Kanigoro

Madioen

Oost-Java

Karangpandan

Soerakarta

Midden-Java

Karangtengah

Blitar

Oost-Java

Kareng Tenga

Blitar

Oost-Java

Keboegisan

Tegal

Midden-Java

Kebogeson

Tega

Midden-Java

Kedjadjar

Wonosobo

Midden-Java

Keikan

Pekalongan

Midden-Java

Kempetai-gebouw

Poerwokerto

Midden-Java

Kempetai-gebouw

Soerakarta

Midden-Java

Kendenglemboe

Banjoewangi

Oost-Java

Kerk

Depok

West-Java

Klampok

Poerworedjo

Midden-Java

Klampok

Singosari

Oost-Java

Kleine Boei

Madioen

Oost-Java

Kleine Boei

Malang

Oost-Java

Kleine Boei

Pekalongan

Midden-Java

Kleine Gevangenis

Madioen

Oost-Java

Kleine Gevangenis

Pekalongan

Midden-Java

Kleine Gevangenis

Sragen

Midden-Java

Kletjo 1

Soerakarta

Midden-Java

Kletjo 2

Soerakarta

Midden-Java

Kloosterkamp

Buitenzorg

West-Java

Kloosterschool

Madioen

Oost-Java

Koehoeripan

Tjiamis

West-Java

Koesoemojoedan

Soerakarta

Midden-Java

Kolectoran

Cheribon

West-Java

Kota Baroe

Jogjakarta

Midden-Java

Kotok

Djember

Oost-Java

Kottok

Djember

Oost-Java

Krètèk

Jogjakarta

Midden-Java

Laden

Pamekasan

Madoera

Landbouwschool

Soekaboemi

West-Java

Langenardjo

Soerakarta

Midden-Java

Langenhardjo

Soerakarta

Midden-Java

Langensoeko

Salatiga

Midden-Java

Lawoelaan

Jogjakarta

Midden-Java

Lembang

Bandoeng

West-Java

Lestari

Kertosono

Oost-Java

Lidjen

Banjoewangi

Oost-Java

Lindetevis

Tegal

Midden-Java

Lodaja

Lodaja

West-Java

Lodjiwetan

Soerakarta

Midden-Java

LOG

Blitar

Oost-Java

LOG

Malang

Oost-Java

LOG

Tangerang

West-Java

Loods BB-weg

Salatiga

Midden-Java

Loods

Bondowoso

Oost-Java

Lowokwaroe

Malang

Oost-Java

Lufting

Pamekasan

Madoera

Madjalaja

Madjalaja

West-Java

Malang-kamp

Malang

Oost-Java

Mandjoeng (mannen)

Soerakarta

Midden-Java

Mandjoeng (vrouwen)

Soerakarta

Midden-Java

Manggisan

Djember

Oost-Java

Manishardjo

Klaten

Midden-Java

Mariaschool

Poerworedjo

Midden-Java

Marinekamp

Malang

Oost-Java

Maron

Probolinggo

Oost-Java

Meisjesweeshuis

Lawang

Oost-Java

Meteseh

Magelang

Midden-Java

Militair Hospitaal

Magelang

Midden-Java

Militair Ziekenhuis

Poerworedjo

Midden-Java

Minggiran (mannen)

Kediri

Oost-Java

Minggiran (vrouwen)

Kediri

Oost-Java

Mlaten

Semarang

Midden-Java

Mlaten-Gevangenis

Semarang

Midden-Java

Moentjang

Pengalengan

West-Java

MULO

Pamekasan

Madoera

Nagarawangi

Tasikmalaja

West-Java

Nanasan

Djember

Oost-Java

Negarawangi

Tasikmalaja

West-Java

Ngawi-kamp

Ngawi

Oost-Java

Ngebang

Sragen

Midden-Java

Ngoedjang

Toeloengagoeng

Oost-Java

Nongko

Lawang

Oost-Java

Nongkodjadjar

Lawang

Oost-Java

Oemboel

Probolinggo

Oost-Java

Opak Progo

Jogjakarta

Midden-Java

Oude Boei

Cheribon

West-Java

Oude Gevangenis

Pekalongan

Midden-Java

Pa van der Steur

Magelang

Midden-Java

Pakoenden (mannen)

Blitar

Oost-Java

Pakoenden (vrouwen)

Blitar

Oost-Java

Panasan

Soerakarta

Midden-Java

Panawangan

Tjiamis

West-Java

Pandji

Sitoebondo

Oost-Java

Pangka

Tegal

Midden-Java

Pangkah

Tegal

Midden-Java

Pasir Delagasari

Tjikampek

West-Java

Pasisir-Gevangenis

Cheribon

West-Java

Pastorie

Blitar

Oost-Java

Patjet (mannen)

Modjokerto

Oost-Java

Patjet (vrouwen)

Modjokerto

Oost-Java

Pengadjar Kahoeripan

Tjiamis

West-Java

Pengalengan

Pengalengan

West-Java

Pension Frederiksz

Pekalongan

Midden-Java

Perwanie

Salatiga

Midden-Java

Perwari

Salatiga

Midden-Java

Petjinan (mannen)

Toeloengagoeng

Oost-Java

Petjinan (vrouwen)

Toeloengagoeng

Oost-Java

Plaosan 1

Plaosan

Oost-Java

Plaosan 2

Plaosan

Oost-Java

Pledang-Gevangenis

Buitenzorg

West-Java

Plered

Poerwakarta

West-Java

Poendoeng

Jogjakarta

Midden-Java

Poenten (ma)

Batoe

Oost-Java

Poenten (vr)

Batoe

Oost-Java

Poerwodadi

Madioen

Oost-Java

Poespo

Pasoeroean

Oost-Java

Politiekazerne

Balaradja

West-Java

Politiekazerne

Bangkalan

Madoera

Politiekazerne

Bekasi

West-Java

Politiekazerne

Depok

West-Java

Politiekazerne

Poerwakarta

West-Java

POPDA-kamp

Pasoeroean

Oost-Java

RAPWI-hotel

Semarang

Midden-Java

RAPWI-kamp I

Magelang

Midden-Java

RAPWI-kamp II

Magelang

Midden-Java

RAPWI-kamp III

Magelang

Midden-Java

RK-kerk

Djombang

Oost-Java

RK-kerk

Tjiandjoer

West-Java

RK-MULO

Poerworedjo

Midden-Java

Rode Kruis-gebouw

Soerakarta

Midden-Java

Rode Kruis-wijk

Soerabaja

Oost-Java

Sampoerna

Soerabaja

Oost-Java

Sandèn

Jogjakarta

Midden-Java

Sarangan 1

Plaosan

Oost-Java

Sarangan 2

Plaosan

Oost-Java

Sawahan

Malang

Oost-Java

Sawiran

Lawang

Oost-Java

Schiphorst

Tegal

Midden-Java

Sekar Poetih

Bondowos0

Oost-Java

Sentanan-lor

Modjokerto

Oost-Java

Sewoe Galoer

Jogjakarta

Midden-Java

Simpangclub

Soerabaja

Oost-Java

Simpang-sociëteit

Soerabaja

Oost-Java

Sindanglaja

Tjiandjoer

West-Java

Singgoriti

Batoe

Oost-Java

Sinkokan

Soerakarta

Midden-Java

Sinoman

Salatiga

Midden-Java

Slèmanan

Kediri

Oost-Java

Soedhono

Ngawi

Oost-Java

Soekaboemi-kamp

Soekaboemi

West-Java

Soekadana

Loemadjang

Oost-Java

Soekaramé

Kediri

Oost-Java

Soekamiskin

Bandoeng

West-Java

Soekarami

Kediri

Oost-Java

Soekoardjo

Soerakarta

Midden-Java

Soekodono

Loemadjang

Oost-Java

Soekoramé

Kediri

Oost-Java

Soemobito

Modjokerto

Oost-Java

SOG-meisjeshuis

Soekaboemi

West-Java

Somobito

Modjokerto

Oost-Java

Songgoriti

Batoe

Oost-Java

Sorabajan

Jogjakarta

Midden-Java

Sragen-Oost

Sragen

Midden-Java

Sragen-West

Sragen

Midden-Java

Sronno

Banjoewangi

Oost-Java

St Vincentius Jongensgesticht

Buitenzorg

West-Java

Stadionweg

Klaten

Midden-Java

Strafgevangenis

Oengaran

Midden-Java

Strafgevangenis

Poerwakarta

West-Java

Strafgevangenis Modjo

Sragen

Midden-Java

t Fort

Oengaran

Midden-Java

Taloen

Blitar

Oost-Java

Tamansari

Lawang

Oost-Java

Tambakredjo

Soerabaja

Oost-Java

Tambi

Wonosobo

Midden-Java

Tamboen

Bekasi

West-Java

Tangsi Bamboe

Salatiga

Midden-Java

Tawangargo

Lawang

Oost-Java

Tawangmangoe

Soerakarta

Midden-Java

Tawangsari

Lawang

Oost-Java

Tegalhardjo

Klaten

Midden-Java

Tegaljoso

Klaten

Midden-Java

Telogo

Blitar

Oost-Java

Temas

Batoe

Oost-Java

Temoeloes

Soerakarta

Midden-Java

Tempeh

Loemadjang

Oost-Java

Tipar

Poerwokerto

Midden-Java

Tjabang

Tjikarang

West-Java

Tjangkol-kamp

Cheribon

West-Java

Tjebongan

Jogjakarta

Midden-Java

Tjepper

Klaten

Midden-Java

Tjeweng

Djombang

Oost-Java

Tjiandjoer-kamp

Tjiandjoer

West-Java

Tjidjantoeng

Poerwakarta

West-Java

Tjiembe

Tjiamis

West-Java

Tjikampek

Tjikampek

West-Java

Tjipaisan

Poerwakarta

West-Java

Tjiparaj

Tjiparaj

West-Java

Tjoening

Salatiga

Midden-Java

Tjolomadoe

Soerakarta

Midden-Java

Toegoeran

Magelang

Midden-Java

Toeloengagoeng (mannen)

Toeloengagoeng

Oost-Java

Toeloengagoeng (vrouwen)

Toeloengagoeng

Oost-Java

Tokiwa

Kediri

Oost-Java

Trenggalek (mannen)

Trenggalek

Oost-Java

Trenggalek (vrouwen)

Trenggalek

Oost-Java

Ursulinenklooster

Buitenzorg

West-Java

Ursulinenklooster

Pekalongan

Midden-Java

Ursulinenschool

Madioen

Oost-Java

Ursulinenschool

Poerwokerto

Midden-Java

Villa De Leeuw

Pasoeroean

Oost-Java

Villa De Witte

Salatiga

Midden-Java

Villa Nijland

Batoe

Oost-Java

Vincentius

Buitenzorg

West-Java

Vredeburg

Jogjakarta

Midden-Java

Vrouwen-Gevangenis

Malang

Oost-Java

Vrouwen-Gevangenis

Pekalongan

Midden-Java

Weeshuis

Lawang

Oost-Java

Werfstraat-Gevangenis

Soerabaja

Oost-Java

Wilhelmina-park

Lawang

Oost-Java

Willemsoord

Soerabaja

Oost-Java

Wlingi

Blitar

Oost-Java

Wonolangan

Probolinggo

Oost-Java

Wonopringgo

Pekalongan

Midden-Java

Wonoredjo

Kediri

Oost-Java

Wonosobo

Wonosobo

Midden-Java

Ziekenhuis Temas

Batoe

Oost-Java

Zusterschool

Batoe

Oost-Java

Zusterschool

Djember

Oost-Java

Zusterschool

Poerwokerto

Midden-Java

Zusterschool

Poerworedjo

Midden-Java

Zusterschool

Tegal

Midden-Java

 

 

Index